תנאי שימוש בפורטל

השימוש בפורטל זה וכן באתרים המבוססים על מערכת פורטל זה, הינו בכפוף לתנאי השימוש המפורטים להלן. יש לקרוא מסמך זה בעיון ולוודא שהבנת אותו, היות וכל שימוש שלך בפורטל מעיד על הסכמתך לכל האמור בתנאי השימוש. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ומתייחסים, כמובן, לשני המינים כאחד.
תודה על שיתוף הפעולה.

מטרת הפורטל

 1. פורטל פרינטים נועד לקשר בין מחפשי שירותים בתחומי הדפוס לבין נותני שירותים בתחום זה וכן לאפשר לכל ספק שירותי דפוס רשום בפורטל, להקים ולנהל אתר אינטרנט עצמאי המבוסס על מערכת הפורטל. הפורטל מקדם מטרות אלה מבלי להיות מעורב ישירות או באופן פעיל בקשר המתקיים בין משתמשי הפורטל לבין עצמם.
 2. שימוש בלוח פרויקטים לדפוס ו/או באינדקס הפרופילים העסקיים בפורטל, יעשה אך ורק לצרכי חיפוש ו/או פרסום מידע אודות אנשי מקצוע או פרויקטים בתחומי הנושא של הפורטל, וזאת במסגרת השימוש הסביר שנגזר ממטרות הפורטל.
 3. השימוש בפורטל איננו מיועד לקטינים. .

התקשרויות, תכנים ומידע

 1. כל ההתקשרויות וההסכמים הנערכים בין משתמשי הפורטל או בינם לבין אנשי קשר חיצוניים באמצעות הפורטל ו/או האתרים המבוססים על מערכת הפורטל, באופן ישיר או עקיף, אינם בשליטתה של הנהלת הפורטל והיא איננה נושאת בכל אחריות לתוצאותיהם. הנהלת הפורטל איננה אחראית להפרות הסכמים, אי תשלום, או כל מחלוקת סביב תשלומים, הסכמים ושירותים אשר ניתנו או לא ניתנו על ידי משתמשי הפורטל.
 2. הנהלת הפורטל איננה מנטרת או מסננת את התכנים בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל והיא איננה נושאת באחריות לתכנים המפורסמים על ידי משתמשי הפורטל – לתוכנם, לדיוקם, לאמינותם, לכל השפעה שלהם לרבות על ציוד הקצה של המשתמשים ולכל נזק אחר שיגרם כתוצאה ישירה או עקיפה מהם.
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות לערוך, למחוק ו/או לשנות כל תוכן ומידע המועלים על ידי המשתמשים לפורטל ו/או לאתרים המבוססים על מערכת הפורטל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. במידה ונתקלת בתוכן שקרי, מפלה, מכפיש, לא חוקי, לא רלוונטי, כזה שעובר על החוק או שיש בו כדי לפגוע בך או במשתמשי הפורטל בכל דרך שהיא – אנא עדכן את הנהלת הפורטל על כך בהקדם האפשרי.
 4. רישום משתמש לפורטל, הקמת אתר המבוסס על מערכת הפורטל, וכן כל תוכן ומידע המועלה על ידי המשתמש לפורטל ו/או לאתרים המבוססים על מערכת הפורטל – אין בהם כדי ליצור יחסי תיווך או עובד מעביד בין המשתמש לבין הנהלת הפורטל. הנהלת הפורטל איננה מבצעת סינון של פרופילים אישיים ו/או עסקיים וכן איננה מבצעת סינון של כל מידע אחר המפורסם על ידי המשתמשים, בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל. הנהלת הפורטל איננה מוודאת את זהותם של המשתמשים בפורטל, לרבות זהותם של נותני השירותים ואיננה מבצעת תחקיר עליהם ו/או על טיב השירותים שהם מעניקים.
 5. הנהלת הפורטל לא תהיה אחראית לכל תוצאה הנובעת מהשימוש במידע ובתכנים המפורסמים בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל. המידע והתכנים הללו וכן תכני המערכת שמפרסמת הנהלת הפורטל אינם מהווים בשום אופן תחליף להיוועצות עם אנשי מקצוע.
 6. המידע והתכנים המפורסמים על ידי משתמשי הפורטל, לרבות פרופילים עסקיים, פרויקטים והצעות עבודה, הינו בגדר תוכן לא מאומת אשר נמצא מחוץ לתחום אחריותה של הנהלת הפורטל ואיננו מהווה בשום אופן המלצה, ו/או הבעת דעה ו/או חוות דעת ו/או הפניה מטעם הנהלת הפורטל. הנהלת הפורטל ממליצה לכל משתמש לנהוג בהיגיון ובמשנה זהירות בכל התקשרויותיו באמצעות הפורטל, כשם שהוא עושה זאת מחוצה לו.

זמינות שירותים, תכנים ומידע

 1. הנהלת הפורטל רשאית לסגור את הפורטל ולשנות את מרכיביו בכל עת, לרבות מבנה הפורטל, מראה הפורטל וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים במסגרתו ללא כל הודעה מוקדמת, ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי הנהלת הפורטל בקשר לכך.
 2. במידה והחלטת לסגור את חשבונך בפורטל, תכנים ומידע שפורסמו על ידיך כגון מאמרים, הודעות בפורום והודעות בין משתמשים ימשיכו להיות זמינים בפורטל גם לאחר סגירת החשבון.

קניין רוחני

 1. כל המרכיבים והתכנים בפורטל ובאתרים המבוססים על מערכת הפורטל ובכלל זה קוד המחשב, עיצוב הפורטל ותבניות האתרים המבוססים עליו, טקסטים, תמונות, אלמנטים גראפיים, סמלים וכל חומר אחר המופיע בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל, מוגנים בזכויות יוצרים והינם רכושה הבלעדי של הנהלת הפורטל ו/או של משתמשי הפורטל.
 2. עליך כמשתמש לצאת מנקודת הנחה שכל תכני ומרכיבי הפורטל ו/או האתרים המבוססים על מערכת הפורטל, שלא פורסמו על ידיך מוגנים בזכויות הקניין הרוחני, אלא אם נאמר אחרת. אין להעתיק, להפיץ, למחוק, לשכפל, להציג בפומבי, למכור, למסור לצד שלישי, או לנצל בכל דרך אחרת את הפורטל ו/או את האתרים המבוססים על מערכת הפורטל ו/או חלקים מהם, לכל מטרה מסחרית, ציבורית או אחרת, בלא קבלת אישור מפורש בכתב ומראש מהנהלת הפורטל.

הרשמה, פרטים אישיים ותנאי פרטיות

 1. רוב שירותי הפורטל פתוחים למשתמשים רשומים בלבד. בתהליך ההרשמה שלך לפורטל תתבקש להזין מידע אישי כגון שם מלא, טלפון, כתובת דוא"ל וכתובת דואר. הנתונים שתמסור בשלב זה ישמרו במערכת הפורטל לצרכים מנהלתיים ו/או אחרים וחלקם יוצגו לגולשים במסגרת הפרופיל שלך. בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הינך מצהיר כי הפרטים שמסרת נכונים ומדויקים ומתחייב לעדכן ללא דיחוי את הנהלת הפורטל על כל שינוי ו/או עדכון בפרטים אלה.
 2. בעצם הזנתך את פרטיך האישיים הינך נותן את הסכמתך לכך שפרטים אלה יכללו במאגר הנתונים של הנהלת הפורטל. הנהלת הפורטל ו/או מי מטעמה זכאים לפנות אליך בנושאים שונים ובכלל זה צרכים פנימיים של הפורטל, עדכון ו/או שליחת חומר פרסומי אודות הפורטל והשירותים המוצעים במסגרתו ו/או שליחת חומר שיווקי ופרסומי של מוצרים ו/או שירותים מטעם הנהלת הפורטל ו/או מטעם צד שלישי.
 3. הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות להעביר מידע סטטיסטי כללי הנוגע למשתני השימוש בפורטל ו/או האתרים המבוססים על מערכת הפורטל וזאת מבלי לחשוף פרטים מזהים אודות משתמשי הפורטל ו/או האתרים המבוססים על מערכת הפורטל.
 4. הנהלת הפורטל רשאית לחשוף ו/או למסור את פרטיך האישיים לצד שלישי ו/או לגורמים חיצוניים במידה ותידרש לכך ו/או תחויב לכך ע"פ דין, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפורטל וללא צורך בקבלת הסכמתך לכך מראש ו/או במתן הודעה מוקדמת.
 5. הנהלת הפורטל ו/או מי מטעמה עושים שימוש ב"Cookies" ו/או באמצעים דומים שנועדו אך ורק לצורך שיפור חווית הגלישה של המשתמשים בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל.
 6. הנהלת הפורטל מקפידה לעשות ככל שביכולתה בגבולות הסביר, על מנת לאבטח את מאגר הנתונים של הפורטל ו/או האתרים המבוססים על מערכת הפורטל ולמנוע מגורמים בלתי מורשים את הגישה לפרטים האישיים של משתמשי הפורטל. יחד עם זאת, הנהלת הפורטל איננה אחראית לכל חשיפה של הפרטים האישיים שלך, כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשית למערכת הפורטל.

פרסום מידע בפורטל

 1. כמשתמש רשום בפורטל, הנך רשאי לפרסם מידע במקומות המיועדים לכך בפורטל. כל פרסום בפורטל יעשה אך ורק במסגרת אפיקי הפרסום המוסדרים בפורטל.
 2. אין לפרסם בפורטל:
  א. פרופילים, פרויקטים, הצעות עבודה ו/או תכנים הכוללים פרטי התקשרות.
  ב. פרופילים פיקטיביים, שלא במטרה לפרסם את שירותי חברתך בתחום הפורטל.
  ג. פרויקטים או הצעות עבודה פיקטיביות, שלא במטרה לבצע חיפוש כנה אחר איש מקצוע.
  ד. פרופילים, פרויקטים, הצעות עבודה ו/או תכנים שאינם בתחומי הנושא של הפורטל.
  ה. פרסום סמוי ו/או פרסום בשמם של גופים שלישיים.
 3. אין לפרסם בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל, תוכן שקרי, מפלה, מכפיש, לא חוקי, לא רלוונטי, כזה שעובר על החוק ו/או שיש בו כדי לפגוע במי ממשתמשי הפורטל ו/או האתרים המבוססים על מערכת הפורטל בכל דרך שהיא.
 4. כאשר הינך מפרסם בפורטל כל תוכן או מידע באזורים ציבוריים, ובכלל זה טקסט, תמונות, סימני מסחר, קישורים או כל חומר אחר, הינך מעניק להנהלת הפורטל, בשמך ו/או בשם בעל התוכן, זכות תמידית, כלל עולמית, בלתי חוזרת ושאיננה כרוכה בתגמולים, לעשות שימוש בתכנים או במידע, לאפשר לצד שלישי לעשות בהם שימוש תמורת תגמולים, לשנות ו/או להעתיק אותם, למחוק, להעביר, להפיץ ו/או לשלב את התכנים והמידע בתכנים ובמסגרות אחרות בכל צורה אפשרית.
 5. הנהלת הפורטל איננה אחראית לכל תוכן ומידע שפורסם בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל, על ידי משתמשי הפורטל או צדדים שלישיים ואיננה נושאת באחריות כלשהי כלפי המשתמש או מי מטעמו באשר לתכנים ולמידע הללו, או לכל נזק שיגרם כתוצאה מהם. כמשתמש, הנך מתחייב לנהוג בהיגיון ובמשנה זהירות בכל הקשור לפרסום תכנים ומידע הנוגעים למשתמשי הפורטל, להנהלת הפורטל ו/או לצדדים שלישיים.

שירותים בתשלום

 1. הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום עבור כל השירותים המוצעים בפורטל, חלק מהשירותים ו/או שירותים נוספים שיתווספו לפורטל, בכל עת, כאשר גובה התשלום יפורסם מראש בפורטל ויקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפורטל.
 2. הנהלת הפורטל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את תעריפי החיוב של השירותים המוצעים בתשלום, בכל זמן ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי. תעריפי החיוב הקודמים לשינוי מובטחים למשתמש למשך התקופה שעבורה שילם מראש.
 3. משתמש שיהיה מעוניין להקפיא ו/או להפסיק את השימוש בשירותי הפורטל הכרוכים בתשלום לפני סיום תקופת ההתקשרות, יוכל לעשות זאת, אך ללא החזר כספי מצד הנהלת הפורטל וללא אפשרות לעצור את ספירת תקופת ההתקשרות.
 4. תשלום באמצעות המחאות או העברות בנקאיות ייחשב לתשלום בפועל לאחר פרעונו המלא וקבלת אישור הבנק לכך.
 5. לרוכשים שירותים בתשלום מהפורטל תישלח בדואר חשבונית מס בהתאם לחיובים שיבוצעו, מספר ימים לאחר החיוב, בהתאם לפרטים ולמען שנמסרו על ידי המשתמש להנהלת הפורטל.

הגבלת אחריות

 1. הנהלת הפורטל ו/או מי מטעמה אשר קשורים בהקמה, תפעול ותחזוקת הפורטל ו/או האתרים המבוססים על מערכת הפורטל, אינם אחראים לכל אובדן או נזק הנובע משימוש ישיר או עקיף בפורטל, באתרים המבוססים עליו ובתכנים המוצגים בהם, או מאי היכולת לעשות בהם שימוש.
 2. הנהלת הפורטל איננה אחראית לתכנים ולמידע המתפרסמים על ידי משתמשי הפורטל, הן בפורטל והן באתרים המבוססים על מערכת הפורטל ואין לה כל אחריות באשר לפרסומם ולתוצאות השימוש בהם, לרבות השפעתם על המחשבים וכל ציוד קצה אחר שבו הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם וכן לכל נזק, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באלו ולכל תוצאה עקיפה או ישירה שתיגרם למשתמשים ו/או לצד שלישי בעקבות השימוש בתכנים ובמידע שבפורטל ו/או באתרים המבוססים עליו.
 3. הנהלת הפורטל איננה מתחייבת לכך שהפורטל ו/או האתרים המבוססים על מערכת הפורטל יענו על כל הצרכים והדרישות של המשתמשים, או לכך שלא יחולו בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל תקלות טכניות ו/או מנהליות.
 4. במידה ותכני הפורטל ו/או האתרים המבוססים על מערכת הפורטל כוללים קישורים לאתרים חיצוניים, הנהלת הפורטל איננה אחראית בשום צורה לתוכנם של אתרים אלה.
 5. הנהלת הפורטל איננה אחראית לכל הקשור באספקת או השלמת שירותים הניתנים על ידי אנשי המקצוע המשתמשים בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל וכן לכל הקשור באופי ביצוע העבודה על ידם ו/או לתשלום עבור עבודתם ו/או להתקשרויות ולהסכמים בין משתמשי הפורטל לבין עצמם.
 6. השימוש בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל, על כל השלכותיהם, הינם באחריות המשתמש בלבד. הנהלת הפורטל איננה מתחייבת להיעדר שיבושים, הפרעות, פרצות אבטחה, כשלי חומרה ו/או תוכנה ו/או תקשורת, טעויות, וירוסים על השרת שעליו מאוחסנים הפורטל והאתרים המבוססים עליו ו/או מרכיבי נזק אחרים. הנהלת הפורטל איננה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לך בעקבות השימוש בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל.
 7. השימוש בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל מוצע למשתמש כפי שהוא "as is" ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כלפי הנהלת הפורטל באשר למרכיבי הפורטל ו/או האתרים המבוססים על מערכת הפורטל, לאופי השימוש בהם ו/או להשלכות השימוש בהם.

אבטחה וגיבויים

 1. הנהלת הפורטל איננה אחראית על כל חומר שימחק מהפורטל ו/או מהאתרים המבוססים על מערכת הפורטל וממליצה למשתמשים להחליף את סיסמת הכניסה האישית שלהם לפורטל בתדירות גבוהה ובכל מקרה לפחות אחת לשלושה חודשים.
 2. הנהלת הפורטל איננה אחראית על גיבוי התכנים והמידע שמעלים המשתמשים לפורטל ו/או לאתרים המבוססים על מערכת הפורטל וממליצה למשתמשים ליצור העתקים מכל חומר שהם מעלים לפורטל ו/או לאתרים המבוססים על מערכת הפורטל.

תמיכה טכנית

 1. השירותים המוצעים בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל, אינם כוללים התחייבות למתן תמיכה כלשהי מצד הנהלת הפורטל. הנהלת הפורטל תשתדל לסייע למשתמשים בנושאים טכניים שיופנו אליה באמצעות דואר אלקטרוני, אך היא איננה מתחייבת לכך.

הקמת אתר במסגרת הפורטל

 1. האופציה להקים אתר אינטרנט המבוסס על מערכת הפורטל פתוחה אך ורק בפני נותני השירותים בתחום הנושא של הפורטל.
 2. דמי אחסון ושימוש תקופתיים באתרים אלה יגבו מראש, בהתאם לפרסום בפורטל. הסדרת התשלום עבור דמי האחסון והשימוש הינה באחריות המשתמש. עם הקמת האתר תיפתח למשתמש גישה לצפייה באתר ולניהול התכנים באתר. לאחר הסדרת התשלום עבור דמי האחסון והשימוש יפתח האתר לצפייה לכלל הגולשים. מועד פתיחת האתר לכלל הגולשים יחשב למועד הקמת האתר לצורך ספירת תקופת השימוש. יש להסדיר את התשלום עבור דמי האחסון והשימוש בתוך עד 30 יום ממועד הקמת האתר, בהתאם להנחיות המפורסמות בפורטל. במידה ולא יוסדר התשלום בטווח הזמן הזה, יסגר האתר לאלתר.
 3. לא ניתן לאחסן אתרים המבוססים על מערכת הפורטל מחוץ למסגרת הפורטל.
 4. לאחר הזמנת כתובת מבוקשת לאתר המבוסס על מערכת הפורטל לא ניתן לערוך ו/או להחליף אותה בשם אחר.
 5. זכויות היוצרים על תבנית העיצוב שבחרת לאתרך המבוסס על מערכת הפורטל וכל אובייקט הקשור אליה הן רכושה הבלעדי של הנהלת הפורטל ואינן שייכות לך. השימוש בתבנית שבחרת פתוח בפני כל משתמש אשר מקים אתר המבוסס על מערכת הפורטל.
 6. השימוש במרכיבים הנכללים באתר המבוסס על מערכת הפורטל, לרבות קוד האתר ו/או עיצובים ו/או תמונות שסופקו לך במסגרתו, מותרים לשימוש אך ורק לאותו אתר ואך ורק במסגרת השירות שמספקת הנהלת הפורטל. כל שימוש אחר במרכיבים אלה ובכלל זה העתקה, שכפול, מכירה ו/או פרסום מחוץ לגבולות אותו האתר אסור בהחלט.
 7. למען הסר ספק, הינך רשאי להציג באתר המבוסס על מערכת הפורטל את התמונות ו/או העיצובים שסופקו לך במסגרת האתר, אך אינך רשאי להשתמש בהם לצרכי שיווק ו/או לכל צורך אחר שהינו מחוץ לגבולות אתר זה, כגון שימוש בתמונה לצורכי דפוס, מכירה או העברה של תבנית עיצובית לגורם שלישי ו/או כל צורת שיווק או שימוש אחרת שאיננה בגבולות אתר זה ובמסגרת השירות שמספקת הנהלת הפורטל.
 8. ממשק הניהול מאפשר לחסום לצפייה דפים מסוימים באתר. הנהלת הפורטל איננה מתחייבת לחסימה מוחלטת של המידע הנ"ל.
 9. בתחתית כל אתר שיוקם במערכת הפורטל יופיע קרדיט המורכב מלוגו של הפורטל ומקישור אליו. הנהלת הפורטל רשאית לשנות את עיצוב הקרדיט ואת יעד הקישור בכל עת, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת.
 10. כל תנאי השימוש בפורטל חלים גם על הגולשים באתרים המבוססים על מערכת הפורטל ובאחריותך כמפעיל האתר לידע אותם על כך.

שיפוי

 1. המשתמש מתחייב לשפות את הנהלת הפורטל או מי מטעמה בגין כל תביעה, טענה, הפסד, נזק, או כל הוצאה שתיגרם להנהלת הפורטל עקב שימוש שעשה בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל בתכנים או המידע הנכללים בהם, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, תביעות כנגד הנהלת הפורטל הנוגעות לטיב שירותי הפורטל, או הנוגעות להפרה של תנאי השימוש.

הוראות כלליות

 1. הפרה של תנאי מתנאי מסמך זה מהווה עילה לחסימה מיידית של המשתמש בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של הנהלת הפורטל וללא כל התראה מוקדמת.
 2. במידה ותנאי מתנאי השימוש ימצא כבלתי חוקי, בטל או בלתי ניתן לאכיפה מכל סיבה שהיא, יחשב תנאי זה למנותק משאר התנאים ולא תהא לו השפעה על תקפותם, חוקיותם ואכיפתם.
 3. במידה והנהלת הפורטל תעביר את זכויותיה בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל ו/או חלק מהן לצד שלישי, הנהלת הפורטל תהיה רשאית להמחות את זכויותיה, כפי שהן מפורטות בתנאי השימוש.
 4. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. בכל מקרה של מחלוקת בנוגע לפורטל ו/או לאתרים המבוססים על מערכת הפורטל ו/או לשימוש, לתנאי השימוש ו/או לפרשנות המתייחסת אליהם, הצדדים כפופים להחלטתו של בית המשפט בישראל.

שינויים בתנאי השימוש

 1. הנהלת הפורטל רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא הודעה מוקדמת. המשך שימוש בפורטל ו/או באתרים המבוססים על מערכת הפורטל, לאחר כניסתם לתוקף של השינויים בתנאי השימוש, מעיד על הסכמת המשתמש לשינויים. אלא אם נאמר אחרת, תוקף התנאים החדשים יחול ממועד פרסומם בדף זה.

הבהרה

 1. תנאי השימוש המפורטים במסמך זה כוללים את כל ההסכמות שגובשו בין המשתמש לבין הנהלת הפורטל וגוברים על כל הסכם אחר שגובש בין הצדדים בנוגע לנושאים המפורטים במסגרת תנאי השימוש.

תודה שבחרת לעשות שימוש בפורטל פרינטים.